Polityka Prywatności

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób QUALPRO Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe. Opisujemy tu zasady, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę. Niniejsze praktyki mają na celu ochronę Twojej prywatności. Wierzymy, że przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich z zastrzeżeniem, że gromadzone informacje są wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest QUALPRO Sp. z o.o., ul. Władysława Reymonta 13, 50-225 Wrocław, KRS 0000690015 zwany dalej Administratorem.

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zasady przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzanie są wyłącznie na mocy obowiązujących regulacji prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celach rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora będzie możliwość dokonywania analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

QUALPRO Sp. z o.o. nie gromadzi i nie opracowuje Twoich danych, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny w celu ich rozpowszechniania bądź sprzedaży czy w celach marketingowych bądź w ramach programów mailingowych prowadzonych na rzecz osób trzecich.

Dane poufne o charakterze osobistym

QUALPRO Sp. z o.o. nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji. Poufne informacje osobiste dotyczą min. rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych bądź innych, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, życia seksualnego czy karalności. Jeżeli w szczególnych przypadkach pozyskamy od Ciebie takie dane dostęp do nich będzie zabezpieczony zgodnie z naszymi wewnętrznymi, wysokim standardami bezpieczeństwa informacji. W QUALPRO Sp. z o.o. wprowadziliśmy procedury mające na celu ochronę informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy niedozwolonym ujawnieniem.

Cookies

Witryna internetowa www.qualpro.co i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies nie są przez nas wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających witrynę www.qualpro.co , lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies z witryny www.qualpro.co możesz włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu.

Dane w procesie rekrutacji

Jeżeli zdecydujesz się złożyć swoją aplikację w procesie rekrutacji do pracy w QUALPRO Sp. z o.o. będziemy potrzebowali wyrażenia przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji. Dane przekazane przez Ciebie w procesie rekrutacji nie będą przez nas wykorzystywane w żadnym innym celu jak tylko przeprowadzenie procesu rekrutacji. Zgadzając się na przetwarzanie przez nas swoich danych w procesie rekrutacji zgadasz się na przekazanie nam min. swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jak i innych, niż wyżej określone, danych, zawartych przeze Ciebie w złożonych dokumentach aplikacyjnych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie zostaną usunięte. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane doradcom i podmiotom współpracującym z Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. W takiej sytuacji przestrzegamy odpowiednich standardów ochrony danych osobowych, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych przez Ciebie informacji.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem: privacy@qualpro.co

Zmiany niniejszej polityki

Stosownie do potrzeb QUALPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej polityki prywatności.